Golden Tropical Foliage
Gold Flower Arrangement
Golden Tropical Foliage

ร่วมไว้อาลัย

คุณครูนิเวศ ถือแก้ว

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกลาง

อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง

vintage frame

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลางขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และคุณครูนิเวศ ถือแก้ว จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

Golden Button Cutout

ร่วมไว้อาลัย